Konkurs na najlepszy esej historyczny dotyczący Tragedii Górnośląskiej

Górnośląskie Stowarzyszenie Pamięci Historycznej zaprasza do udziału konkursie na najlepszy esej na temat Tragedii Górnośląskiej.

Do konkursu można zgłaszać artykuły swoją tematyką nawiązujące do losów mieszkańców Górnego Śląska w związku z wkroczeniem na Górny Śląsk wojsk sowieckich oraz powojennych szykan i terroru komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Mogą to być eseje historyczne dotyczące wydarzeń związanych z przejściem frontu wojennego przez miejscowości powiatu mikołowskiego i powiatów ościennych, relacje świadków (członków rodzin, sąsiadów, znajomych) czy teksty ogólnie nawiązujące do szeroko pojmowanych represji roku 1945 i lat późniejszych.

Spośród tekstów, które będą spełniały kryteria regulaminu konkursowego, zostaną wybrane trzy artykuły. Autor pierwszego miejsca otrzyma nagrodę główną – książkę pt. Historia Górnego Śląska J. Bahlcke, D. Gawreckiego i R. Kaczmarka. Autor drugiego miejsca – Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku pod red. B. Linka i A. Michalczyka, zaś trzeciego miejsca – grę planszową „Ślonsko grajfka” twórców z Q-Disajn. Przewidujemy przekazanie nagród pocieszenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 stycznia 2016 roku podczas specjalnego spotkania organizowanego w MDK w Mikołowie.

Tragedia Górnośląska Konkurs

 

REGULAMIN KONKURSU

*zmiana regulaminu od 18.12.2015

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszy artykuł o tematyce związanej
  z Tragedią Górnośląską.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja tematyki związanej z powojennymi represjami wobec cywilnych mieszkańców Górnego Śląska ze strony Armii Czerwonej i komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w roku 1945 i latach późniejszych.
 3. Organizatorem konkursu jest Górnośląskie Stowarzyszenie Pamięci Historycznej, a jego uczestnikiem może być uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który w wyznaczonym terminie nadeśle pracę o tematyce wyszczególnionej w niniejszym regulaminie.
 4. Artykuły należy przesyłać na adres: konkurs@gsph.pl. W tytule e-maila należy podać zapis: „Konkurs – Tragedia Górnośląska”. W zgłoszeniu należy podać również nazwę i lokalizację szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza uczestnik.
 5. Datą zakończenia konkursu jest dzień 25 stycznia 2016 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 stycznia 2016 roku, kiedy zostaną wręczone nagrody podczas spotkania w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie przy ul. Rynek 19.
 6. Każdy uczestnik może przesłać jeden lub więcej artykułów. Artykuł winien spełniać zasady regulaminu.
 7. Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem konkursu oraz zaakceptowaniem wszystkich jego punktów.
 8. Uczestnik konkursu składając swój artykuł:
 9. a) oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do artykułu i przenosi je na rzecz Górnośląskiego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki organizator konkursu uzna za stosowny celem opublikowania na jego stronie;
  b) oświadcza, że w razie roszczenia osoby trzeciej wynikających z treści tekstu lub praw wymienionych wyżej osoba przysyłająca tekst zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność i koszty związane z roszczeniem;
  c) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania,
  e) w przypadku wykorzystania w tekście fotografii, map lub innych materiałów multimedialnych podaje źródło materiału,
  f) podaje wykorzystaną przy pisaniu artykułu literaturę lub inne materiały źródłowe.
 10. Uczestnik konkursu może pisemnie zastrzec upowszechnianie artykułu w terminie do miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu.
 11. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów, ani do zwrotu kosztów wynikających
  z przygotowań artykułu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nienagrodzonych artykułów.
 13. Kryteria oceny obejmują: wartość merytoryczną, użycie literatury źródłowej, podanie bibliografii, jakość literacką i styl językowy, pomysłowość i oryginalność w wyborze tematu, zastosowanie materiałów multimedialnych: fotografii, map i innych, nawiązanie do wydarzeń w obszaru powiatu mikołowskiego lub powiatów ościennych.
 14. Organizator ma prawo nie przyjąć artykułów niezwiązanych z tematyką konkursu, zawierających rażące błędy merytoryczne lub nierzetelnych, które naruszają prawa autorskie lub pokrewne, naruszają inne dobra prawnie chronione.
 15. Spośród tekstów, które będą spełniały kryteria regulaminu konkursowego, zostaną wybrane trzy artykuły. Autor pierwszego miejsca otrzyma nagrodę główną – książkę pt. „Historia Górnego Śląska” Bahlcke, D. Gawreckiego i R. Kaczmarka. Autor drugiego miejsca – Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku pod red. B. Linka i A. Michalczyka, zaś trzeciego miejsca – grę planszową „Ślōnsko grajfka” twórców z Q-Disajn. Organizator może przyznać nagrody pocieszenia.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 17. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej na stronie www.gsph.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *